หางกระรอกแดง
ลักษณะต้น
ลักษณะใบ
ลักษณะดอก
Thai Name / ชื่อไทย : หางกระรอกแดง  
ลักษณะ
Charecteristic :
ข้อมูล
Information :
Thai Name /ชื่อไทย ::หางกระรอกแดง
Local Name / ชื่อท้องถิ่น ::-
Native name / ชื่อพื้นเมือง ::-
Zone / เขต ::-
Min-Max, Latitude / เส้นรุ้งต่ำสุด ::-
Min-Max, Altitude / เส้นรุ้งสูงสุด ::-
Min-Max, Dry season / ระดับต่ำสุด ::-
Low Mean Max, Temp, Hottest Month / ระดับสูงสุด ::-
High Mean Max, Temp, Hottest Month / ช่วงแล้งต่ำสุด ::-
Low Mean Max, Temp, Coldest Month / ช่วงแล้งสูงสุด ::-
Low Mean Max , Temp , Hottest Month / อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยต่ำเดือนที่ร้อนสุด ::-
High Mean Max , Temp , Hottest Month / อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยต่ำเดือนที่ร้อนสุด ::-
Low Mean Min Temp. Coldest Month / อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยต่ำเดือนที่เย็นสุด ::-
High Mean Min , Temp , Coldest Month / อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยต่ำเดือนที่ร้อนสุด ::-
Low Mean Annual Temp / อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำตลอดปี ::-
Rainfall Regime / ช่วงฝนตก ::-
Life Form /ชีวลักษณะ ::Shrub / ไม้พุ่ม
Others / อื่น ๆ (ระบุ) ::-
Plant Type / พืชประเภท ::Foliage / ไม้ใบ
Others / อื่น ๆ (ระบุ) ::-
Periodicity / ชนิดการผลัดใบ ::Decidous / ผลัดใบ
Growth Habit / นิสัยการเจริญเติบโต ::Upright / แนวตั้ง
Others / อื่น ๆ (ระบุ) ::-
Height / ความสูง ::Medium shrub / herb 0.5 - 2 m / ไม้พุ่มกลาง/ ไม้ล้มลุกสูงกลาง 0.5 - 2 ม.
Spread / ความกว้าง ::Narrow 6 - 10 m / แคบ 6 - 10 ม.
Mass (leaf density) / มวล (ความหนาแน่นพุ่ม) ::Open / โปร่ง
Growth Rate / อัตราการเจริญเติบโต ::Moderate / ปานกลาง
Age of Mature / อายุเมื่อโตเต็มที่ ::5
Longevity / ช่วงอายุ ::Moderate / ปานกลาง
Shape (Form) / รูปทรง ::Irregular / ทรงไม่แน่นอน
Twig Character / ลักษณะกิ่ง ::Ridged / เป็นสัน
Bark Character / ลักษณะเปลือก ::Exfoliating / ลอกออกได้ (ทางตั้ง / ทางนอน)
Bark Color / สีเปลือก ::Green / เขียว
Leaf Shape & Size / รูปใบและขนาด ::Graminoid / ใบเรียวแหลม
Leaf Structure / โครงสร้างใบ ::Simple / ใบเดี่ยว
Leaf Texture / ผิวสัมผัสพุ่มใบ ::Medium / ปานกลาง
Leaf Tone - Color / โทนสีใบ (ร่ม/แจ้ง) ::Medium green / เขียวกลาง
Others / อื่น ๆ (ระบุ) ::-
Leaf Color in Changing Season / สีใบเมื่อเปลี่ยนฤดู ::No Changing / ไม่เปลี่ยนสี
Others / อื่น ๆ (ระบุ) ::-
Leaf Surface / ผิวใย ::Filmy / เป็นเยื่อบาง
FlowerStructure / โครงสร้างดอก ::Catkin / เป็นพวงแบบหางแมว
Flower Form / รูปทรงดอก ::Petal absent / ไม่มีกลีบดอก
Flower Density / ความหนาแน่นดอก ::Open / โปร่ง
Flower Color / สีดอก ::Red / แดง
Others / อื่น ๆ (ระบุ) ::-
Flower Fragrance / กลิ่นดอก ::None / ไม่มีกลิ่น
Flowering Time to / ช่วงดอกบานถึง ::พค
Flowering Time from/ ช่วงดอกบานจาก ::กค
Plant Sex / เพศ ::Monoecious / เพศเดี่ยว
Fruit Structure / โครงสร้างผล ::-
Fruit Size / ขนาดผล ::-
Fruit Color / สีผล (เมื่อสุก) ::-
Fruiting Time from / ช่วงติดผลจาก ::-
Fruiting Time to / ช่วงติดผลถึง ::-
Fruit Density/ ความหนาแน่นผล ::-
Root Structure / โครงสร้างราก ::Deep Lateral / รากแขนงแผ่ - ลึก
Minimum Spacing Reguirement / ระยะปลูกน้อยที่สุด ::1.5
Most Suitsble Spacing / ระยะปลูกเหมาะที่สุด ::2
Light Reguirement / ความต้องการแสง ::Full Sun / แดดเต็มที่
Temperature Reguirement To / ความต้องการอุณหภูมิถึง ::25
Temperature Reguirement from / ความต้องการอุณหภูมิจาก ::40
Soil - Water Reguirement / ความต้องการน้ำในดิน ::Wet / เปียกชุ่ม
Soil - Texture / ลักษณะผิวดิน ::Sandy or Rocky Soil / ดินปนหินหรือทราย
Soil Drainage / การระบายน้ำของดิน ::Moderate / ปานกลาง
Soil Reaction (pH) / ปฏิกิริยาดิน ::-
Problems / ปัญหา ::-
Pest / ศัตรู ::Aphids / เพลี้ยอ่อน
Others / อื่น ๆ (ระบุ) ::-
Disease / โรค ::Powdery Mildew / ราแป้ง
Others / อื่น ๆ (ระบุ) ::-
Propagation Methods / วิธีขยายพันธุ์ ::Cuttings / ตัดปักชำ
Others / อื่น ๆ (ระบุ) ::-
Maintenance / การดูแลรักษา ::Low / ต่ำ
Most Suitable Habital / ภูมิประเทศที่เหมาะสม ::-
Topo Gradient / ความลาดชันของพื้นที่ ::-
Flood Tolerance / ความทนทานต่อน้ำท่วม ::Intermediate / ทนได้ปานกลาง
Shade Tolerance / ความทนทานต่อสภาพร่มเงา ::Tolerant / ทนได้ดี
Urban Tolerance / ความทนทานต่อสภาพของเมือง ::Atmospheric Pollution / ทนมลภาวะอากาศ
Resistant to Insect / ความทนทานแมลงศัตรู ::01
Resistant to Disease / ความทนทานโรค ::Powdery Mildew / ราแป้ง
Fire Resistant / ความทนทานไฟ ::01
Strong Wind Resistant / ความทนทานลมแรง ::01
Relation to Architectural Forms / สัมพันธ์กับรูปทรงสถาปัตยกรรม ::-
Specimens (Suitable For Special Effects) / เหมาะสำหรับผลเฉพาะพิเศษ ::-
Outstanding Characters / ลักษณะเด่นพิเศษ ::-
Enclosures & Barriers / ใช้เป็นเครื่องขวางกั้น ::-
Edging & Borders / การใช้กั้นขอบเขต ::-
Mass Planting / การปลูกเป็นมวลหนาแน่น ::-
Shade Producing Characteristics / ลักษณะการให้ร่มเงา ::-
Street & Highway Planting / การใช้กับถนนและทางหลวง ::-
Useful to Wildlife / ประโยชน์ต่อสัตว์ป่า ::-
Economic Value / คุณค่าทางเศรษฐกิจ ::-
Others / อื่น ๆ (ระบุ) ::-
Recent Price / ราคาปัจจุบัน ราคาปัจจุบัน / Recent Price ::-
Market / ตลาด Market / ตลาด ::-
Date of Survey / วันทีีสำรวจ ::-
Annual Change of price / ราคาเปลี่ยนแปลงประจำปี ราคาที่เปลี่ยนแปลงประจำปี / Annual Change of price ::-
References / เอกสารอ้างอิง ::-