โครงการนำร่องแนวคิดใหม่สู่การเป็นเมืองสีเขียว: เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และพื้นที่เมืองโดยรอบ
 
วัดทุ่งยู
พิกัด E : 498654.82  
พิกัด N :
2077153.74
พื้นที่ :  
Slop :
0-5
ที่ตั้ง/การเข้าถึง : ถนนราชดำเนิน   
การใช้ที่ดินโดยรอบ : พานิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก    
การใช้ที่ดินตามผังเมืองรวม : สถาบันศาสนา  
แผนพัฒนา : ไม่มี
หมายเหต : ุ